line
SADRŽAJ
CONTENT

Thom Mayne (Morfozis), SAD
Thom Mayne (Morphosis), USA

Vim Ekert (e2a, Eckert Eckert Architekten), Švajcarska
Wim Eckert (e2a, Eckert Eckert Architekten), Switzerland

Džon Palmezino (Territorial Agency), Švajcarska
John Palmesino (Territorial Agency), Switzerland

Könz Molo Architetti, Švajcarska
Könz Molo architetti, Switzerland

Stanko Gaković, SAD
Stanko Gaković, USA

Zoran Radojičić, Srbija
Zoran Radojičić, Serbia

Konsantin Goadea, Rumunija
Constantin Goagea, Romania

Petar Torniov, Bugarska
Peter Torniov, Bulgaria

Markus Cehner, Austrija
Markus Zechner, Austria

Biljana Aranđelović, Austrija
Biljana Aranđelović, Austria

Mirjana Marković (MRLV arhitekten), Nemačka

Mirjana Marković (MRLV architekten), Germany

 

MORFOZIS
Tom Mejn, SAD

… Njegov arhitektonski idiom je vezan za podneblje i kulturnu sredinu iz koje potiče. Jednostavno, klimatske pogodnosti Južne Kalifornije omogućile su mladim arhitektima da eksperimentišu mnogo više nego bilo gde u Americi, uz mnogo manje ograničavajućih faktora i više prostora za projektovanje.
„Kako ja vidim, osnova mog umetničkog ostvarenja leži u spontanosti. Ja volim spontanost u rešavanju izazova koje stvarnost nameće. Oduvek sam težio tome da izgradim svoje projekte. Dakle, u mom svetu, u mojoj kreativnoj svesti nastaje arhitektonska vizija u sukobu stvarnosti i individualne sfere. Kroz interakciju i sučeljavanje često suprotnih vrednosti pronalazim pitanja i odgovore. U preseku stvarnog i idejnog nastaje nova realnost – zgrada. Treba proći dug put kroz izazove i utrošiti veliku energiju da bi se ostvarila zamisao.“

Iz intervjua sa Tomom Mejnom za časopis Forum+, br. 50.  Nenad Stjepanović, jun 2005.

Tom Mejn, dobitnik Prickerove nagrade 2005. godine, osnivač je i vodeći projektant u grupi Morfozis, koja je poznata po beskompromisnom dizajnu i težnji ka prevazilaženju ograničenja tradicionalnih formi i materijala, ali i po radu na otkrivanju nove teritorije, izvan modernizma i postmodernizma. Morfozis su 1972. osnovali Mejn i Džim Staford, a godinu dana kasnije im se pridružio i Majkl Rotiondi i ostao partner do 1991.Tom Mejn je rođen u Vestberiju, Konektikat, 1944, a diplomirao arhitekturu na Univerzitetu Južna Kalifornija, 1968. Svoju profesorsku karijeru započeo je na Cal Polyu Pomoni, ali je ubrzo, sa još šest svojih kolega, bio otupšten. To je bio početak osnivanja Arhitektonskog nstituta u Južnoj Kaliforniji (SCI-Arch) 1972. godine. Vratio se školovanju i dobio diplomu mastera arhitekture (MA) na Harvardu, 1987. Držao je predavanja na univerzitetu Kolumbija, Harvardu, Jejlu, Berlahe institutu u Holandiji i u Školi arhitekture Bartlet u Londonu.

 

MORPHOSIS
Thom Mayne, USA

…His architectural idiom is connected to the climate and the cultural environment from which he comes. Simply put, with its climate comfort, South California has enabled young architects to experiment much more than anywhere else in America, have less limiting factors and more space for design.
 “The way I see my artistic realizations is that they have root in spontaneity. I love spontaneity in solving the challenges imposed by the reality. I have always been interested in realizing my projects. Therefore, in my world, in my creative consciousness, the architectural vision arises in the clash of reality and the individual sphere. Through the interaction and confrontation of often opposed values, I find the questions and the answers. In the touch of real and ideological, a new reality is born – a house. It takes a long way through the challenges and a lot of energy to make realization happen”.

From the interview of Thom Mayne for the Forum+ magazine,  no. 50. 
Interview conducted by Nenad Stjepanović, June 2005.

Thom Mayne, the 2005 Pritzker Architecture Prize laureate, is a founder and design principal of Morphosis group, which has always been known for uncompromising designs and a drive to surpass the bounds of traditional forms and materials, while also working to carve out a territory beyond the limits of modernism and postmodernism. The firm was founded in 1972 by Mayne and Jim Stafford and one year later Micahel Rotiondi joined them and remained as partner until 1991. Thom Mayne was born in Westbury, Connecticut in 1944 and received his bachelor of architecture degree from the University of Southern California in 1968. He began his teaching career at Cal Poly at Pomona, but soon he, along with six colleagues, was fired. That was the genesis of the founding of the Southern California Institute of Architecture (SCI-Arch) in 1972. He returned to school and received his master of architecture degree from Harvard University in 1987. He has held teaching posts at Columbia University, Harvard University, Yale University, the Berlage Institute in the Netherlands and the Bartlett School of Architecture in London.

 
 

E2A: Fragmenti stvarnosti
Vim Ekert, E2A Ekert Ekert Arhitekten, Švajcarska

U svom radu izražavamo stanje uma koje konceptualizuje arhitekturu i urbanizam kao skladan nesklad, ukazujući na to da nova, moderna mreža povezuje nejednakosti. Modernizacija ne mora biti skladna, ne mora da se nameće čitavom sistemu. Ona postaje sistem osobenosti i neprekidno predviđanje, najzad, kolaž koji može da poveže razlike, polaritete i suprotnosti u jedan pojam mašte.

Vim Ekert (rođen 1969. u Cirihu, Švajcarska)  suvlasnik je biroa E2A Eckert Eckert Architekten iz Ciriha. Studirao je arhitekturu na Tehničkom univerzitetu u Cirihu (diplomirao je 1995). Od 1996. do 1997. radio je u Office for Metropolitan Architecture (OMA) u Roterdamu. Sa Pitom Ekertom je 1997. osnovao biro koji je 2001. postao E2A Eckert Eckert Architekten AG. Vim Ekert redovno drži predavanja i radionice u školama i drugim ustanovama.Jedanaest fragmenata protumačenih stvarnosti prikazanih na izložbi biće detaljnije obrađeni tokom predavanja. Braća Pit i Vim Ekert otvorili su svoj biro 1997. u Cirihu, koji je 2001. postao E2A Eckert Eckert Architekten. E2A izrađuje arhitektonske i urbanističke projekte u vidu interdisciplinarnih procesa sa više autora. Konceptualni razvoj je spoj analitičke percepcije konteksta i hipotetičkog, programskog pristupa koji prikazuje jedno tumačenje savremenih uslova. Biro je osvojio prvu nagradu za izradu glavnog projekta za Escher Wyss Areal, najveću industrijsku zonu u Cirihu.

 

E2A: Fractions of Reality
Wim Eckert, E2A Eckert EckertArchitekten, Switzerland

Through our work we have formulated a mindset to conceptualize architecture and urbanism as a systematic incoherence reflecting that a new modern network interlocks inequalities. Modernization does not have to be coherent, does not need a form of imposition on the entire system. It becomes a system of particularities and continuous anticipation, finally a collage that is capable
to cast difference, polarities and contrast into one idea of imagination.

Wim Eckert (1969, Zurich, Switzerland ) is Partner at E2A Eckert Eckert Architekten, Zurich. He studied architecture at the ETH in Zurich (Diploma 1995). From 1996 to 1997 he worked at the Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam. In 1997 he established his own office with Piet Eckert, which became E2A Eckert Eckert Architekten AG in 2001.Wim Eckert regularly gives lectures and workshops at schools and institutions.11 fractions of interpreted realities, as shown in the exhibition, will be further elaborated throughout the lecture.The brothers Piet and Wim Eckert established their office in 1997 in Zurich and became E2A Eckert Eckert Architekten in 2001. E2A conceives architectural and urban projects as an interdisciplinary process, as a multiple authorship. The conceptual development is a synthesis of an analytic perception of he context and a hypothetical, programmatic approach - outlining an interpretation of the contemporary conditions.  The practice was awarded with the first prize for the Master plan for the Escher Wyss Areal, the largest industrial area in Zurich.

 
 

Ne-misliti
Džon Palmezino, Teritorijal ejdžensi, Švajcarska

Ne znati je naš potencijal.
Posle stotinu godina ubrzane urbanizacije, arhitektura se našla u neizvesnom polju delovanja. Savremena teritorija je poprište različitih šema transformacije i
razvojnih ritmova, kao posledice istovremenih i često različitih interesa koje zastupa sve veći broj aktera. Tokom međusobnog delovanja i takmičenja, oni transformišu, oblikuju, uobličavaju i reorganizuju prostor u kome deluju. Kako arhitektura može upisati ne-znanje u svoje aktivnosti u okviru ovih procesa transformacije? Kako može prevazići ono što je već poznato i pri ruci?

Džon Palmezino, arhitekta i urbanista, rođen je u Švajcarskoj. Inicijator je interdisciplinarnog istraživanja neutralnosti kao modaliteta prostorne transformacije i upravljanja, što je bio deo njegovih doktorskih studija u Centru za istraživačku arhitekturu Fakulteta Goldsmit Londonskog univerziteta, gde je takođe i nastavnik. Vodio je i zajednička istraživanja Federalnog univerziteta za tehnologiju (ETH) u Cirihu i „Studija: Bazel - moderni grad“ koja su trajala od 2003. do 2007. godine. Osnovao je međunarodnu istraživačku mrežu multiplicity, koja se bavi savremenom arhitekturom, urbanizmom, umetnošćui opštim pitanjima kulture. Njegovi glavni radovi su MUTATIONS (Mutacije), USE – uncertain States of Europe (NED – Nesigurne evropske države), Solid Sea (Čvrsto more). Radovi mreže multiplicity izlagani su na Venecijanskom bijenalu, u Muzeju moderne umetnosti u Parizu, na KW u Berlinu, na Milanskom trijenalu i na izložbi documenta11. Izabran je za jednog od projektanata vile u Unutrašnjoj Mongoliji, kao deo projekta Ordos100.

 

un-think
John Palmesino, Territorial Agency,Switzerland

Not to know is our potential.
After one hundred years of rapid urbanisation, architecture finds itself operating in an uncertain field. The contemporary territory is the seat of a multiplicity of
transformation patterns and evolutive rhythms, wrought by concurrent and often distant interests, promoted by a growing number of actors. Through their mutual
interplay and competition, they reshape, carve, mould and re-organise their spaces of operation. How can architecture inscribe non-knowledge into its operations within these transformation processes? How can it move beyond what is already known and at hand?

John Palmesino is an architect and urbanist, born in Switzerland. He is the initiator of the interdisciplinary research on neutrality as a modality of spatial transformation and control, for his PhD at the Research Architecture Centre, Goldsmiths, University of London, where he also teaches. He has led the researches at ETH Zurich / Studio Basel–Contemporary City Institute between 2003 and 2007. He has co-foundedmultiplicity, an international research network involved in contemporary architecture, urbanism, arts and general culture. Main works include MUTATIONS, USE uncertain States of Europe, Solid Sea. Multiplicity’s works have been exhibited at the Venice Biennale, at the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, at the KW Berlin, at the Triennale di Milano and at documenta11. He has been selected to design a villa in Inner Mongolia as part of the Ordos100 project.

 
 

RE _ fokus
Ludovika Molo i Jahen Kenc, Kenc Molo Arhiteti, Švajcarska

Pojedinačne aspiracije u vezi sa teritorijom proširile su se taktom motora sa unutrašnjim sagorevanjem: repeticija (RE-peticija) pojedinačnih objekata, pozicioniranih na podjednakim razdaljinama od svojih osa stvorile su međuprostore bez značenja: nastanak prigradske periferije jeste univerzalan fenomen. Beskonačna RE-produkcija „usamljenih“ zgrada slična je autističnom individualizmu.Tražeći razliku, i što se tiče posebnosti, i što se tiče potencijale nekog mesta, tražimo zgušnjavanje. Pokušavamo da se fokusiramo na ono što je tipično. (RE-fokusirajmo se na tipično, i osobeno.)

Ludovika Molo  je kodirektorka biroa Könz Molo architetti u Luganu, u Švajcarskoj, koji je osnovala 1998. godine zajedno sa Jahenom Kencom. Njihovi radovi su stekli širok publicitet u lokalnoj sredini, na nacionalnom i međunarodnom nivou, i osvajali su brojne projektne nagrade za izvrsnost. Ludovika Molo je diplomirala arhitekturu na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH) u Cirihu. Nakon toga preselila se u Los Anđeles, gde je radila u nekoliko arhitektonskih biroa, putovala zapadnom obalom SAD, i obilazila arhitektonske lokalitete i upoznala dela lend-arta. U Švajcarskoj je radila kao asistent na Federalnoj politehničkoj školi (EPFL) u Lozani i na Akademiji za arhitekturu (Accademia di architettura) u Mendisiju, pre nego što je počela da predaje na školi SCI-arc u Viko Morkoteu, u Švajcarskoj. Jahen Kenc studirao je na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH) u Cirihu i na Federalnoj politehničkoj školi (École Polytechnique Fédérale – EPFL) u Lozani.Kenc, koji je stekao i diplomu u oblasti urbanog projektovanja i planiranja 1992. godine, učestvuje u radu različitih švajcarskih odbora za arhitekturu na lokalnom i federalnom nivou. Radio je i kao nastavnik i član žirija u različitim školama visokog obrazovanja u inostranstvu: u Udruženju arhitekata u Londonu (Architectural Association, London), na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH) u Cirihu, Akademiji za arhitekturu u Mendrisiju, u Švajcarskoj, u Školi dizajna Rod Ajlenda (Rhode Island School of Design) u Providensu, u SAD, kao i u školi SCI-arc u Viko Morkoteu, u Švajcarskoj.

 

RE _ focus
Ludovica Molo and Jachen Könz,Könz Molo Architetti, Switzerland

Individual aspirations for the territory have expanded at the rhythm of an internal combustion engine: the repetition (RE-petition) of single objects, positioned at
legal distances from their property lines has produced interstitial spaces devoid of meaning: the invention of thesuburban periphery is a universal phenomenon.
The reproduction (RE-production) ad infinitum of free standing houses is akin to autistic individualism.Searching for a difference, for a particularity and for the potential of any place, we look for densification. We try to focus on the typical. (RE_focus the typical, peculiar).

Ludovica Molo is a principal of könz.molo architects in Lugano, Switzerland, which she founded in 1998 with Jachen Könz. Their work has been published extensively locally, nationally and internationally and has received numerous awards for design excellence. Molo was born in Lugano and gained a degree in architecture at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich. After she received her diploma, she moved to Los Angeles, working in a number of architecture offices and travelling throughout the west to visit architectural and land art sites. Back in Switzerland, she worked as ateaching assistant at the École Polytechnique Fédérale (EPFL) in Lausanne and at the Accademia di architettura in Mendrisio, before starting to teach at SCI-arc Vico Morcote in 2003.Jachen Könz is a principal of könz.molo architects in Lugano, Switzerland, which he founded in 1998 with Ludovica Molo. He was trained at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich and at the École Polytechnique Fédérale (EPFL) in Lausanne. Before moving to Ticino, where he eventually set up his own practice in 1992, he worked in Germany and in Barcelona. Könz, who gained a degree also as an urban designer and planner in 1992, is involved in different architecture boards at local and federal level. He was a lecturer and juror in various international schools, including Architectural Association in London, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich, Accademia di architettura in Mendrisio, Rhode Island School of Design in Providence, SCI-arc Vico Morcote.

 
 

Reinterpretacija slobodnog plana
Stanko Gaković, SAD

Kritička analiza američkog savremenog poslovnog prostora odnosi se, pre svega, na ekstremnu funkcionalnost i standardizaciju koji ne dopuštaju varijacije. Fiksna tipologija sistemskog nameštaja i isključivost u primeni organizacionih shema doprinose monotoniji radnog prostora i usled nemogućnosti individualne kontrole mikroklime, ovakva sredina podstiče alijenaciju.Radi daljeg usavršavanja poslovnog prostora, na predmetu Advanced Commercial Design, koristimo model grada u procesu planiranja. U istraživanjima gradskih struktura afirmišu se principi kontinuiteta, raznolikosti i konflikta, pa se njihovom primenom postižu dobri rezultati u projektovanju savremenog poslovnog prostora.

Stanko Gaković diplomirao je 1972, a doktorirao 1987. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Sarađivao sa više firmi na arhitektonsko -urbanističkom projektovanju. Gostujući je profesor arhitekture Fulbrajtovog programa u SAD 1976, a potom nastavnik na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu do 1992, gde je radio kao vanredni profesor, prodekan za nastavu, urednik Arhitektonike i aktivni učesnik u razvijanju saradnje sa evropskim školama arhitekture. Gostovao u SAD. Njegovi projekti u oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna dobili su više nagrada i priznanja na konkursima i izložbama u kojima je učestvovao u autorskom timu ili kao autor. Dobitnik je specijalne nagrade Društva arhitekata Beograda za arhitektonsko ostvarenje u inostranstvu 1996. godine. U Hjustonu, gde živi i radi, osnovao je G! studio u kojem, sa Dankom Gaković, projektuje stambene kuće i manje poslovne objekte. Učestvuje u formiranju novog programa u školi unutrašnje arhitekture za Art Institut, gde radi sa studentima na istraživanju, planiranju i projektovaju poslovnog prostora (Advanced Commercial Design).

 

REinterpretation of the Open Plan Concept
Stanko Gakovic, USA

A critical analysis of modern American commercial space would primarily refer to the extreme functionality and standardization that does not allow variations. Fixed typology of systems furniture and rigidness in the application of organizational layouts both contribute to the monotony of the work space.In
combination with minimal surface area of the work space, and inability of individual control of the microclimate, such environment encourages alienation.To pursue further advancement of commercial space, in the Advanced Commercial Design class, we use a city model in the planning process. In the research of urban structures, we affirm principles of continuity, diversity and conflict, so that their application achieves good results in the design of modern commercial space

Stanko Gaković graduated in 1972, and received his doctorate at the Faculty of Architecture in Belgrade in 1987. He has cooperated with numerous companies on architectural and urban designs. He was a Fulbright Program visiting professor of architecture in the US in 1976, and later a lecturer at the Faculty of Architecture in Belgrade until 1992, where he worked as an associate professor, vice dean for academic affairs, for teaching, the editor of Arhitektonika magazine and an active participant in the development of cooperation with European schools of architecture. He has professionally visited the US. His architectural, urbanism and design projects have won several prizes and awards at competitions and exhibitions at which he participated either in a team of authors, or as a sole author. In 1996, he was a laureate of a special prize of the Association of Architects of Belgrade for architectural accomplishments abroad. In Huston, where he now lives and works, he founded G! studio, where, together with Danka Gaković, he designs residential housing and small commercial spaces. He participates in the creation of a new program in the School of Internal Architecture for the Art Institute, where he works with students on research, planning and advanced commercial design.

 
 

Rekonstrukcija
Zoran Radojičić, ARCHTIC, Srbija

Zoran Radojičić, arhitekta, je rođen 1967. godine u Beogradu, diplomirao je 1993. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1994. do 1999. godine radi u HK Energoprojekt, MDD Urbanizam i arhitektura. Godine 1999. godine osniva arhitektonski studio „ARCHTIC“ d.o.o. Dobitnik je većeg broja priznanja za ostvarenja u profesionalnom radu, među kojima su:- Nagrada Inženjerske komore Srbije za izuzetna dostignuća u struci, 2007.- Nagrada lista „Novosti”, 2007. - Priznanje 29. salona arhitekture za izvedeni objekat, 2007.- Nagrada Saveza arhitekata Srbije, 2005.- Gran pri 26. salona arhitekture, 2004. - Nagrada grada Beograda iz oblasti urbanizma i arhitekture, 2003. - Nagrada lista „Novosti”, 2003.- Priznanje 25. salona arhitekture, 2003.Nagrađen na više od trideset domaćih i inostranih arhitektonskih konkursa. Izlagao je svoje radove i izvedene objekte na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Bijenale u Veneciji, Praško kvadrijenale, Salon arhitekture). Kao gostujući nastavnik, više puta držao predavanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Inženjerske komore Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Društva arhitekata Beograda i ULUPUDS–a.

 

Reconstruction
Zoran Radojičić, ARCHTIC, Serbia

Architect Zoran Radojičić was born in 1967 in Belgrade.He graduated from the Faculty of Architecture at University of Belgrade.From 1994 to1999 he worked in HK Energoprojekt - MDD Urbanizam I arhitektura. In 1999 he founded an architectonic studio ARCHTIC, d.o.o.He is a laureate of a number of awards for his work in the profession, among which are:- Award of the Serbian Chamber of Engineers for outstanding achievements in the profession, 2007.- Award of Novosti newspaper, 2007.- Commendation at the 29th Salon of Architecture for erected building, 2007.- Award of the Association of Architects of Serbia, 2005.- Grand Prix of the 26th Salon of Architecture, 2004.- Award of the City of Belgrade in the area of urbanism and architecture, 2003.- Award of Novosti newspaper, 2003.- Commendation at the 25th Salon of Architecture, 2003.He has been awarded at more than thirty domestic and foreign architecture competitions. He has exhibited his works and completed buildings at several group and solo exhibitions in the country and abroad (Venice Biennale, Prague Quadrennial, Architecture Salon). As a guest lecturer, he has held several lectures at the Faculty of Architecture in Belgrade.He is a member of the Serbian Chamber of Engineers, Association of Architects of Serbia, Association of Architects of Belgrade, and the Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS).

 
 

Šrek siti: Privatni prostor u Bukureštu i druge priče
Konstantin Goađea, Rumunija

Šrek siti bi mogao biti prikladan pojam za opis nekog sna o izgradnji nekretnina usred prirode, pri čemu ta izgradnja uništava prirodu u ime ljubavi prema prirodi i umesto prirode stvara prostore u kojima vlada društvena izolacija uz odsustvo moralnih obaveza, odsustvo interakcije, raznolikosti i društvene dinamike. Koristim priliku da se zahvalim magaretu iz filma što mi je omogućilo da uvedem ovaj radni koncept – Šrek siti – koji sam tek sada shvatio kao autentičan stav koji se suprotstavlja gradu i ispoljava antipatije prema njemu.

Konstantin Goađea od dvanaeste godine radi kao arhitekta i teoretičar, baveći se istraživanjima u oblasti arhitekture. Možda je pravilnije i njega i njegove saradnike nazvati  gradskim kritičarima. To je, u najmanju ruku, ono što on radi sve vreme, bilo da je reč o tekstovima ili projektima, izložbama ili konferencijama –  i to je razlog što stalno osvaja nagrade. Dakle, preskačući delove biografije, osvojio je prvu nagradu na konkursu za Rimski paviljon na Venecijanskom bijenalu 2006. godine (pod nazivom „remix”), a godinu kasnije i Nagradu za publikaciju na Godišnjoj arhitektonskoj izložbi u Bukureštu za Remiks – fragmente države (Remix - fragments of a country). Već šest godina Konstantin je organizator Rumunskog bijenala arhitekture – što je nacionalna nagrada za arhitekturu u Rumuniji. Bio je kustos na dvadeset pet izložbi, a trenutno se na njegovom radnom stolu nalaze tri projekta u vezi sa rehabilitacijom javnih prostora. Ostatak vremena provodi kao direktor biltena „Arhitectura“, a takođe je i osnivač udruženja „zeppelin“ – koje se bavi umetnošću, arhitekturom, dizajnom i drugim savremenim temama.

 

Shreck city: The non public space in Bucharest and other stories
Constantin Goagea, Romania

Shrek-city would be an appropriate term to describe any dream of real estate development in the middle of nature that destroys nature on behalf of the love for nature and creates instead spaces where social isolation, lack of moral commitment, lack of interaction, diversity and social dynamism reign. I am taking this opportunity to thank the donkey in the film for having allowed me to launch this working concept – Shrek-city – which only now I understood as a genuine
attitude opposing and showing aversion to the city.

Constantin Goagea has been working from twelve years as an architect and theorist, making research in the field of architecture. It is more appropriate to call him and his fellows city critics. At least, this is what he does all the time, no matter it is about text or projects,exhibitions or conferences – the very reason for constantly receiving awards. So, going on fast forward, he won the competition for the Romanian Pavilion at Venice Biennale in 2006 (called “remix”), and one year later the Publication Award at the Bucharest Annual Architectural Exhibition for Remix – fragments of a country, he has been organizing from six years the Romanian Bienalle of Architecture – meaning the national professional awards in this field. Constantin has been the curator of 25 exhibitions, and three projects for public place rehabilitation are in pending now on his desktop. In the rest of time, he is the director of Arhitectura review, the founding member of zeppelin association – having again as a subject of interest the art, architecture, design and other contemporary stuff.

 
 

Akcija i REakcija: Slika postkomunističke graditeljske kulture u Bugarskoj
Petar Torniov, Bugarska

Peter Torniov, dipl. inž. arh. rođen je 1970. u Sofiji, Bugarska. Diplomirao je arhitekturu i stekao master diplomu na Tehnološkom univerzitetu u Beču (1999). Radio je kao honorarni saradnik za nekoliko arhitektonskih biroa u Beču i  ostvario saradnju sa biroom Kop Himelblau (1999–2000). Od 2001. do 2005. bio je asistent na Tehnološkom univerzitetu u Beču. Godine 2003. osnovao je +architecture ltd u Sofiji, a 2005. je sa svojim partnerom Stefanom Petkovim otvorio i ogranak u Bukureštu, Rumunija.

 

Action and Re-action: Picture of the post communist building culture in Bulgaria
Peter Torniov, Bulgaria

Peter Torniov was born in 1970 in Sofia, Bulgaria. He got his Master degree and architecture diploma from Vienna University of Technology (1999). He was a freelancer in several architecture offices in Vienna, which led him to his collaboration with Coop Himmelblau (between 1999 and 2000). From 2001 Peter Torniov was assistant professor for four years at the Vienna University of Technology, in 2003 founded +architecture ltd in Sofia and in 2005 a branch in Bucharest, Romania along with his partner Stefan Petkov.

 
 

Dobronamerni vanzemaljci u kućama starih ljudi
Grac: Savremena arhitektura u istorijskom gradskom ambijentu
Markus Cehner, Austrija

Priča o uspehu moderne arhitekture u Gracu počinje oko 1965. godine pobunom u salama za crtanje Arhitektonskog fakulteta. Dve decenije kasnije, Arhitektonska škola Graca bila je u punom naponu, na veliko iznenađenje savremene međunarodne arhitektonske scene – imala je političku podršku, bila je inovativna i spremna da eksperimentiše.

Markus CEHNER, dipl. inž. arh., rođen 1967. u Gracu, Austrija. Od 1996. radi u oblasti planiranja projekata konzervacije. Okupio je ekipu nezavisnih, specijalizovanih arhitekata i konzervatora koji su osnovalmalu projektantsku kompaniju „ZECHNER Monument Consulting”. Svojim mušterijama - privatnicima, investitorima i državnoj administraciji, pruža uslugetemeljne tehničke provere istorijskih zgrada i konsultacija sa profesionalcima koji im nude rešenja za konzervaciju, procenu arhitektonskih prednosti i predračun troškova. U bliskoj saradnji sa austrijskim Državnim odsekom za zaštitu spomenika (Bundesdenkmalamt) poslednjih godina je urađeno preko šezdeset projekata. Od tih projekata, u najuzbudljivija iskustva spada rad na gradu Gracu koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine.

 

Friendly aliens in old peoples’ homes
Graz: contemporary architecture in historic townshape
Markus Zechner, Austria

The success story of modern architecture in Graz started around 1965 with a rebellion in the drawing rooms of the Faculty of Architecture. Two decades later, the Graz School was in full cry, much to the surprise of the contemporary international architecture scene - politically supported, innovative and very keen on experimenting.

Markus ZECHNER, Dipl.-Ing. arch., was born 1967 in Graz, Austria. He has been working in the field of planning in conservation projects since 1996. He created a free lanced team of specialised architects and conservators in founding the ZECHNER Monument Consulting as a small projecting company. Private owners, investors and official departments as clients, are supported in having a fundamental check up on their historic buildings andto receive an professional consulting advice forecasting conservation concepts, architectural benefits and costs. In close cooperation with the Austrian State Department for Monumental Care (Bundesdenkmalamt) over 60 projects could be done in the last years. Among that, to work on the UNESCO heritage city of Graz was one of the most exciting experiences.

 
 

Centar Graca kao mešavina istorijskih fasada i palata, stalnih postavki umetničkih instalacija i moderne arhitekture
Biljana Aranđelović, Austrija

U izlaganju će biti predstavljeni najzanimljiviji urbani detalji savremenog gradskog jezgra. Kao primer umetničke intervencije u urbanoj strukturi navodi se umetnica Sonja Gangle, sa svojom postavkom instalacija na glavnom gradskom trgu pod nazivom „t+4e – think positive forever“ (Razmišljaj pozitivno zauvek), zatim statua pod nazivom Light Sword, visoka 54 m, delo umetnika Hartmuta Skerbiša, kao jedno od poznatijih obeležja i atrakcija modernog Graca.

Biljana Aranđelović, arhitekta i slikarka, rođena je 1979. u Nišu. Od 2005. živi i radi u Gracu. Studije arhitekture završila je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Doktorirala je 2008.na Tehničkom univerzitetu u Gracu, na Institutu za urbanizam. Od 2006. je u programu privatne umetničke galerije Art moments iz Graca i, kao deo stalne postavke galerije, učestvuje na međunarodnim sajmovima umetnosti. Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u Austriji, Srbiji, Grčkoj i Nemačkoj. Godine 2009. izabrana je u zvanje docenta na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Istorija i teorija arhitekture.

 

Center of Graz as a mix of historical facades and domes,
permanent art installations and modern architecture
Biljana Arandjelovic, Austria

In this presentation the most interesting examples of urban details in contemporary Graz would be seen. One of the great examples of art intervention in central urban structure is artist Sonja Gangle with her t+4e (think positive forever) project as main square permanent installation. Then also, 54m high Light Sword statue, made by artist Hartmut Skerbisch, is one of the well known modern landmarks and attractions in Graz.

Biljana Arandjelovic, architect and painter, was born in Nis 1979. Since 2005 she lives and works in Graz. She studied architecture at University of Nis, Faculty for Civil Engineering and Architecture. From 2005-2008 she made her Doctoral Thesis at Graz University of Technology at Institute for Urbanism at Faculty of Architecture. Since 2006, she is in program of the Art moments gallery in Graz. She had solo and group exhibitions in Austria, Greece, Germany, Serbia and also participated at art fairs in Innsbruck and Vienna with Art moments gallery. Since 2009 she works as Assistent Professor of History and Theory of architecture at University of Nis, Faculty for Civil Engineering and Architecture.

 
 

TYPUS ili TOPOS: MRLV Arhitekten
Hamburg – Projekti i misaone osnove
Mirjana Marković, MRLV Arhitekten, Hamburg, Nemačka

Slika grada Hamburga je upečatljivija nego njegovi pojedinačni arhitektonski objekti. Građani Hamburga i hamburški arhitekti, neguju taj mit. Početkom devedesetih godina XX veka, počinje diskusija o vrednosti arhitektonskih simbola. Mirjana Marković, Aleksandar Ronai, Vili Litjen, Manfred Fos – MRLV Architekten Hamburg – projektuju i grade u Hamburgu skoro tri decenije. Sigurni u funkcionalnoj dispoziciji, konstruktivnim rešenjima, arhitektonskom detalju i energetskim rešenjima, projekti MRLV Arhitekten predstavljaju se kao generativna čestica evropskog grada.

Mirjana Marković, slobodni arhitekta i profesor, studirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i Umetničkoj akademiji u Hamburgu. Živi u Hamburgu i bavi se urbanizmom, arhitekturom i enterijerom.  Do sada je učestvovala u projektovanju i građenju stambenih objekata i kompleksa, vila, poslovnih objekata, školskih, sportskih i univerzitetskih objekata, kao i u procesima restauracije i dogradnje objekata pod zaštitom. Od 1979, zajedno sa Aleksandrom Ronai, Vilijem Litjenom i Manfredom Fosom, vodi samostalni arhitektonski biro u Hamburgu – MRLV Architekten –  koji ima širok spektar stručnog rada, od idejnog projekta do nadzora nad izvođenjem. Osvojila je mnogobrojne nagrade na urbanističkim i arhitektonskim konkursima, kao i više nagrada za izvedene objekte. Objavila je mnoge radove i prikaze o radu biroa u stručnoj štampi. Bila je gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu Hamburg, ETH Zürich, Tsinghua Univerzitetu Peking i Umetničkoj akademiji Hamburg. Aktivna je u stručnim organizacijama, kao BDA (Bund Deutscher Architekten Hamburg – Savez slobodnih arhitekata Nemačke), kojem je bila i prva žena predsednica. Dugogodišnja je članica redakcije časopisa Der Architekt i savetnica DAM Deutsches Architekturmuseum Frankfurt.

 

Architekten Hamburg – Design and Contemplative Basis
Mirjana Markovic, MRLV Architekten, Hamburg, Germany

The image of the city of Hamburg is more consummate than the city’s individual architectural structures. The citizens of Hamburg and its architects do nurture this trend. By the beginning of 1990s, the discussion on the value of architectural symbols begins. Mirjana Marković, Aleksandar Ronai, Willi Lütjen, Manfred Voss – MRLV Architekten Hamburg – design and build in Hamburg for almost three decades.Secure in their functional disposition, constructive solutions, architectonic detail and energy solutions, MRLV Architekten designs are showcased as a generative particle of the European City.

Mirjana Marković, a free architect and professor, has studied at the Faculty of Architecture in Bel-grade and at The Art Academy in Hamburg.  She lives in Hamburg and is engaged in urban planning, architecture and interior. So far, she has been involved in designing and building of residential build-ings and complexes, villas, commercial buildings, schools, sports and university buildings, as well as in the processes of restoration and enlargement of the buildings under heritage protection. From 1979, together with Alexander Ronai, Willi Lütjen and Manfred Voss, she leads the independent architectural biro in Hamburg – MRLV Architekten – which provides for a wide spectrum of expert work, from the phases of preliminary design to the construction supervision. She has been awarded many times for urban planning and architectural competitions, as well as for constructed buildings. She has published many papers and reviews of the bureau’s work in the professional magazines. She was a guest pro-fessor at the Architectural Faculty in Hamburg, ETH Zürich, Tsinghua University in Beijing and The Art Academy Hamburg.  She is active in professional organizations, such as BDA (Bund Deutscher Ar-chitekten Hamburg – Association of the free architects in Germany), where she was the first female president. She is also a long-standing member of the editorial staff of the magazine Der Architekt (The Architect) and the counsellor of DAM (Deutsches Architekturmuseum – German Architecture Museum) in Frankfurt.

 
line