line
SADRŽAJ
CONTENT
Brendeland i Kristofersen arhitekti. Projekti u drvetu
Gejr Brendeland, Brendeland i Kristofersen arhitekti, Norveška

Brendeland & Kristoffersen arkitekter. Projects in wood.
Geir Brendeland, Brendeland & Kristoffersen arkitekter, Norway


Stanovanje na periferiji
Siv Helene Stangeland, Helen i Hard arhitekti, Norveška

Housing Peripheries
Siv Helene Stangeland, Helen&Hard Arkitekter, Norway


Drago dete
Bore Skodvin, Jensen i Skodvin arhitekti, Norveška

A darling child
Børre Skodvin, Jensen & Skodvin Arkitekter, Norway


Povratak u budućnost
Julija Šmit, WE arhitektura, Danska

Back to the Future
Julie Schmidt, WE Architecture, Denmark


Proširivanje konteksta
Ula Ćelander i Stefan Šeberg, Ćelander i Šeberg arhitekti, Švedska

Expanding the context
Ola Kjellander and Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor, Sweden


Konstruisanje konteksta
Bule Tam i Martin Videgord, Tam i Videgord arhitekti, Švedska

Constructing context
Bolle Tham and Martin Videgård, Tham & Videgård Arkitekter, Sweden


Razum (i) osećajnost
Ansi Lasila i Temu Hirvilami, Lasila Hirvilami arhitekti, Finska

Sense (and) Sensibility
Anssi Lassila and Teemu Hirvilammi, Lassila Hirvilammi Architects, Finland


Beograd: Stabilnost neformalnog
Milica Topalović, Švajcarska

Belgrade: Stability of the Informal
Milica Topalović, Switzerland


Beograd izvana
Jakob Ingemanson, Pavle Stamenović, Maria Mia Anderson,
Karin Lind, Tijana Stevanović, STAD, Švedska

Belgrade from the outside
Jakob Ingemanson, Pavle Stamenović, Maria Mia Andersson,
Karin Lindh, Tijana Stevanović, STAD, Sweden


BGD Zoom in/out
Mark Armango, Francuska

BLGD Zoom in/out
Marc Armengaud, France


U arhitekturi malog grada
Anđelka Mandić-Milutinović

In the Architecture of the Small City
Anđelka Mandić-Milutinović


Osvajanje slobode
Borislav Vukićević, Crna Gora

Conquest of Freedom
Borislav Vukićević, Montenegro


Arhitektonsko-urbanistički konkursi u Crnoj Gori
Veljko Radulović i Đorđe Gregović, Crna Gora
Architectural and Urban Planning Competitions in Montenegro
Veljko Radulović and Djordje Gregović, Montenegro


Planiranje između vakuuma i energije! Slučaj Co-PLAN – Tirana, Albanija
Besnik Aliaj, Sotir Damo i Dritan Šutina, Albanija
Planning between vacuum and energy! The case of Co- PLAN – Tirana, Albania
Besnik Aliaj, Sotir Dhamo and Dritan Shutina, Albania


Domaća uvozna obojena: Albanska arhitektura prošle dekade
Đerđ Bakalbaši, Albanija
Domestic Imported Painted: Albanian Architecture of the Past Decade
Gjergj Bakallbashi, Albania


Nova stara vila: Vila kao tema u arhitekturi Beograda
Ljiljana Miletić-Abramović
New old villa: Villa as a theme in Belgrade Architecture
Ljiljana Miletić-Abramović


Tipologija i morfologija postindustrijskog prostora i nove tipološke celine stanovanja
Nenad Stjepanović, SAD
Typology and morphology of the post-industrial space and new typological housing complexes
Nenad Stjepanović, USA


Objekti stanovanja, realizacije od 2003. do 2010. godine
Jovan Mitrović i Dejan Miljković
Residential buildings, realized projects from 2003 until 2010
Jovan Mitrović and Dejan Miljković


Jedan vijek kontinuiteta: Socijalna stambena arhitektura Beča na primjeru jednog bečkog biroa
Goran Jakovljević, Austrija
One century of Continuity: Social Housing Architecture in Vienna through the example of a Viennese bureau
Goran Jakovljević, Austria


Socijalno – socijalističko – elitističko: Vrednovanje stambene arhitekture Beograda 1950–1990.
Tanja Damljanović-Konli
Social – Socialist – Elitist: Valorization of the Belgrade Housing Architecture 1950–1990.
Tanja Damljanović-Conley


Bauhaus u Srbiji: Kontradikcije radikalne modernosti
Miško Šuvaković
Bauhaus in Serbia: Contradictions of a radical modernity
Miško Šuvaković
 
Brendeland i Kristofersen arhitekti
Projekti u drvetu

Gejr Brendeland, Brendeland i Kristofersen arhitekti, Norveška

Mladi norveški arhitektonski biro Brendeland i Kristofersen dobio je međunarodno priznanje za svoj pristup novoj održivoj arhitekturi od drveta. Jedan od partnera iz biroa, Gejr Brendeland, prikazaće njihove projekte stambenih objekata,
obdaništa, koliba i vile.

Brendeland i Kristofersen arhitekti AS osnovali su Gejr Brendeland i Olaf Kristofersen, 2002. godine. Biro je osnovan nakon pobede na javnom arhitektonskom konkursu za održivo jeftino stanovanje sa inovativnom upotrebom tehnologije drveta u Svartlamoenu u Trondhajmu, Norveška. Projekat u Svartlamoenu je dobio međunarodno priznanje, objavljen je u mnogim zemljama i ušao je u uži izbor nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu, uključujući nagradu Mis van der Roe za savremenu arhitekturu 2005. godine.
Nakon što je stambeni projekat Svartlamoen završen, ovaj biro je preuzeo nekoliko naručenih projekata koji se bave istraživanjem potencijala novih graditeljskih tehnologija, održivošću i arhitektonskom inovacijom. Biro trenutno radi na nekoliko stambenih projekata od jednostavnih vikend kuća do
stambenih zgrada. Zajedničko većini projekata jeste posebna pažnja koja se poklanja inovativnoj upotrebi drveta. Polazeći od vernakularne arhitekture, biro je pokušao da razvije jezik savremene arhitekture od drveta.
 
Brendeland & Kristoffersen arkitekter
Projects in wood

Geir Brendeland, Brendeland & Kristoffersen arkitekter, Norway

The young Norwegian architectural practice Brendeland & Kristoffersen has received international recognition for their approach towards a new sustainable wooden architecture. Partner in the practice, Geir Brendeland, will present their
projects which include housing, a nursery, cabins and a villa.


Brendeland & Kristoffersen architects AS was established by Geir Brendeland and Olav Kristoffersen in 2002. The office was established as a result of winning the open architectural competition for sustainable low-cost housing
with innovative use of wood technology at Svartlamoen in Trondheim, Norway. The Svartlamoen project has been met with international acclaim, has been published internationally and has been short listed for several national and international architecture prizes including the Mies van der Rohe award
for contemporary architecture 2005. After the Svartlamoen housing has been finished our practice has undertaken several new commissions which all are exploring the potential of new building technology, sustainability and architectural innovation. We are currently working on several residential projects ranging from simple holiday cabins to apartment buildings. Common for most of the projects is a special focus on innovative use of wood. With the starting point of vernacular
architecture our practice has tried to develop a language of contemporary wood architecture.
spacer

Stanovanje na periferiji
Siv Helene Stangeland, Helen i Hard arhitekti, Norveška

U ovom predavanju, Siv Helene Stangeland su prikazali primere projekata koji dovode u pitanje stanje arhitekture na tržištu stambene arhitekture.

Helen i Hard su 1996. godine osnovali licencirani arhitekta Siv Helene Stangeland i doktor nauka inženjer Rajnhard Kropf. Kompanija se nalazi u Stavangeru, na zapadnoj obali Norveške i zapošljava osamnaestoro mladih ljudi iz različitih zemalja. Biro se bavi enterijerom, javnim instalacijama, arhitekturom i generalnim planiranjem. Helen i Hard u svom radu istražuju potencijale lokalnih resursa, kao što su metode proizvodnje ili otpadni materijali ofšor naftne industrije, kao i dugu tradiciju gradnje u drvetu. Težište njihovog rada je u utkivanju kvaliteta materijala, gradnje, infrastrukture i zahteva funkcionalnosti u novu održivu prostornost.
H & H je stekao međunarodno priznanje i niz nagrada za svoj rad. Godine 2009, firma je dobila Norvešku državnu nagradu za projekte objekata i zaštite životne sredine i bila je odabrana da učestvuje u izložbi „Novi trendovi u arhitekturi”. Trenutno završavaju norveški Expo paviljon u Šangaju i rade na instalacijama za V&A u Londonu i za Fargfabriken u Stokholmu.

  Housing peripheries
Siv Helene Stangeland, Helen & Hard Arkitekter, Norway

In the lecture, Siv Helene Stangeland showed project examples which are calling into question the conditions for architecture in a commercial housing market.

Helen & Hard was founded in 1996 by Chartered Architect Siv Helene Stangeland and Ph.D. Ing., Reinhard Kropf. The company is located in Stavanger on the west coast of Norway and has youthful staffs of 18 drawn from different countries. The work ranges from interior design, public installations,
architecture and master planning projects. In their work H&H explore the potential of local resources such as production methods or waste material of the offshore-oil industry and the long traditions of timber construction. Their main focus is to weave material qualities, construction, infrastructure and
functional demands into new sustainable spatialities. H&H has gained international recognition and a series of awards for their work. In 2009 the firm received “The Norwegian State Award for Building and Environmental Design” and was selected to take part in the exhibition “New Trends of Architecture”.
They are currently finishing the Norwegian Expo pavilion in Shanghai and working on installations for V&A in London and Fargfabriken in Stockholm.
 
Drago dete
Bore Skodvin, Jensen i Skodvin arhitekti, Norveška

„Nema sumnje da se arhitekti kao stručnjaci razlikuju po svojim ciljevima i idealima. U našem birou mi to zovemo afinitetom, ličnom sklonošću za koju smatramo da je dublja od trenutnog kolektivnog arhitektonskog diskursa ili mode i različita od onoga što arhitekta odluči da uradi. Došli smo do toga da u potpunosti uživamo u procesu stvaranja – objekata. Naše uživanje produbljuje to što poznajemo svaki aspekt ovog procesa – kako rade mašine, kako se ponašaju materijali, šta
su radnici sposobni da urade, koliko će šta da košta i finese za izvođenje posla. Mislimo da je ovo znanje velika prednost u našem poslu, koliko u arhitektonskom smislu, toliko i zbog očigledne moći koju to umeće daje u procesu. Zaključili smo
da je ono jedno od osnovnih izvora arhitektonske gramatike i smatramo ga suštinom pismenosti arhitekte, kao osnovno tektonsko znanje, na isti način kao što se mora znati jezik i imati rečnik da bi se ispričala priča.”

Bore Skodvin, rođen 1960. godine. Diplomirao je na Školi arhitekture i dizajna u Oslu, 1988. godine. Od 2009. godine rukovodi Institutom za arhitekturu na istoj školi. Osnovao je Jensen i Skodvin arhitekte sa Jan Olaf Jensenom 1995.
godine, nakon perioda rada u različitim biroima od 1988. godine. Bio je glavni i odgovorni urednik radija Nova 1989. godine u kome je radio kao radio novinar. Bio je rukovodilac radionice za čelik u Školi arhitekture i dizajna od 1999. do
2004. godine, potpredsednik Društva arhitekata Norveške od 2005. do 2008. godine, cenzor i kritičar saradnik na raznim nordijskim univerzitetima. Često drži predavanja u zemlji i inostranstvu. Sa Janom Olafom Jensenom dobio je nemačku
nagradu „Erih Šeling“ za arhitekturu 2008. godine.
 
A darling child

Børre Skodvin, Jensen & Skodvin Arkitekter, Norway

“There is no doubt that architects differ in their aims and ideals as practitioners. In our office we call it affinity; a personal predilection that we believe is deeper than the current collective architectural discussion or vogue, and different from what an architect decides to do. We have come to deeply enjoy the process of making – of building. We thoroughly enjoy knowing about every aspect of this process, how the machines operate, how the materials behave, what the craftsmen are capable of doing, how much it will cost and the smart ways of
doing things. We find this knowledge to be of great advantage in our work, both architecturally and because of the obvious authority this competence gives you in the process. We have found it to be one of the fundamental sources of architectural grammar and we regard it as a building architect’s literacy to have a basic tectonic knowledge, in the same way that you need to have a language and a vocabulary to tell a story.”

Børre Skodvin, born 1960. Graduated from the Oslo School of Architecture and Design in 1988. He is the current head of the institute of Architecture at the Oslo School of Design and Architecture from 2009. He founded Jensen & Skodvin
Architects with Jan Olav Jensen in 1995, after a period of employment at various offices since 1988. He was the chief editor of Radio Nova in 1989 and has worked as a radio journalist. He was the master of the steel workshop at the
School of Architecture and design from 1999 – 2004. He was the vice president of Norwegian Architects association from 2005 – 2008. He has been a censor and external critic at various Nordic universities. He is a frequent lecturer nationally and internationally. With Jan Olav Jensen he received the German Erich Schelling Award for architecture 2008.
 
Povratak u budućnost
Julija Šmit, WE arhitektura, Danska

Stari evropski urbani centri posledica su stotina godina organskog razvoja i povremenih dogradnji koje nas pozivaju da vidimo šta ima iza sledećeg ćoška. Nasuprot njima, moderni gradovi se projektuju da budu efikasni, obezbede optimalno osvetljenje i pruže lak pristup svemu. To su mašine sposobne
da ispune naše potrebe, ali često im nedostaju proizvoljnost i organski rast, što upravo čini šarm našeg okruženja iz prošlosti. Ambicija biroa WE arhitektura je da naše urbane prostore i zgrade projektuje objedinjujući pristup modernih gradova, tu mašinu, s romantičnim kvalitetima naših starih gradova, onim neočekivanim. Modernistička arhitektura koristila je sisteme za razvoj efikasnih gradova koji su se ponavljali. Ideja o identičnim prefabrikovanim i jeftinim građevinama često je razvijana na štetu varijeteta i fleksibilnosti.

WE arhitekturu osnovali su Julija Šmit-Nilsen i Mark Džej početkom 2009. godine. WE arhitektura je zahvaljujući timskom radu i transdisciplinarnim mrežama, pre nego iz vizije jednog rukovodioca. WE arhitekturu trenutno čini deset
urbanih planera, mislilaca, arhitekata i dizajnera iz sedam različitih zemalja. Rad WE arhitekture je usmeren na načine za poboljšanje životne sredine, kako da se popravi ono što ne funkcioniše i kako da se upotrebi znanje stečeno u prošlosti
– usredsređujući se na projektovanje društvenih interakcija i veza u urbanom tkivu. Zgrada je pre činilac ili produžetak našeg okruženja nego usamljeni objekat
 
Back to the Future
Julie Schmidt, WE Architecture, Denmark

Our old European urban centers are a result of hundreds of years of organic development and casual additions that invites us to explore the next corner. As a contrast to this, the modern city is designed to be efficient, provide optimal lighting and easy access to everything. A machine, capable of fulfilling our needs, but often lacking the randomness and the organic growth which is the charm of our past environment. WE’s ambition is to design our urban spaces and buildings merging the approach of modern cities – the machine – with the romantic qualities of our old cities – the unexpected. The modernistic architecture used repetitive systems for developing efficient cities. The idea of identical prefabricated low cost structures was developed often at the cost off variation and flexibility.

WE architecture was founded in January in 2009 by Julie Schmidt-Nielsen and Marc Jay. WE Architecture emerges through teamwork and transdisciplinary networks rather than from a single director’s vision. WE is currently ten
strong comprised of urban planners, thinkers, architects and designers from seven different countries. WE’s work is a commentary on how to improve our environment, how to reinvent what doesn’t work and how to reuse the knowledge learned from past – focusing on designing for social interaction and connections in the urban fabric. The building as a contributor or extension to our environment rather than a single standing object.
 
Proširivanje konteksta
Ula Ćelander i Stefan Šeberg, Ćelander i Šeberg arhitekti, Švedska

Biro K+S bavi se ulogom kontekstualnosti, urbanizma i društvenih odnosa u arhitekturi i društvu. Osnovna pažnja biroa K+S usmerena je na program, kako se programski aspekti odnose prema kontekstu i kako se oni zajednički transformišu tokom procesa. Projekti se protežu izvan datih granica da bi formulisali novo značenje i održivost – strategiju koja je u korenu njihovih izvedenih objekata.

Ćelander i Šeberg (K+S) je biro koji se bavi arhitekturom i urbanizmom u Stokholmu. Od samog početka, osnovna pažnja biroa K+S bila je usmerena na razvoj novih ideja i vrednosti – da poboljšaju, prilagode i pronađu. K+S se bavi
urbanim, kulturnim i socijalnim aspektima savremenog društva.
Težište rada je na programu, na tome kako se on odnosi prema kontekstu i kako se transformiše tokom procesa. Biro je stalno uključen u razne timove sa klijentima, graditeljima, urbanistima, građevinskim inženjerima i drugim
stručnjacima. Mi se fokusiramo na dijalog, inicijalne radionice i ulazne podatke svih zainteresovanih strana tokom celog procesa projektovanja. Od 1988. godine, biro K+S je završio mnogobrojne projekte, od urbanog planiranja, pejzažnog uređenja, javnih objekata, kulturnih, komercijalnih, poslovnih i
stambenih projekata. Biro vode partneri Ula Ćelander, Stefan Šeberg i Mi Inkinen. Rad biroa K+S je dobio nekoliko nagrada i prikazivan je na važnim izložbama u Švedskoj.
 
Expanding the context

Ola Kjellander and Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor, Sweden

The work of K+S addresses the role of contextuality, urbanism and social relations in architecture and society. K+S main focus is the program, how the programmatic aspects relate to context and how they are mutually transformed in the process. Projects stretch beyond given boundaries to formulate new
meaning and sustainability – a strategy which anchors their build works.

Kjellander + Sjöberg (K+S) is a Stockholm based practice operating within the fields of architecture and urbanism. Since the start, K+S main focus has been on the development of new ideas and values – to improve, adapt and invent. K+S
address urban, cultural and social aspects of contemporary society. Our focus is on program, how it relates to context and how it is transformed in the process.The office is continuously involved in various teams with clients, builders, urban planners, structural engineers and other specialists. We focus on dialogue, initial workshops and input from all parties throughout the entirety of the design process. K+S has since 1998 completed numerous projects, ranging from urban planning, landscape design, public buildings, cultural, commercial, office and housing projects. The office is led by partners Ola Kjellander, Stefan Sjöberg
and Mi Inkinen. The work of K+S has won several awards and has been represented at major exhibitions in Sweden.
 
Konstruisanje konteksta
Bule Tam i Martin Videgord, Tam i Videgord arhitekti, Švedska

Svet se, zahvaljujući stvarnim i virtuelnim putovanjima, smanjuje. Globalizacija, koja ljudima u svetu obezbeđuje zajedničke reference, za arhitekturu predstavlja nove mogućnosti i izazove. Mogućnost: rezultat otvorenijeg stava prema različitim kulturnim izrazima i idejama. Izazov: rizik uniformnih ideala koji zanemaruju kvalitete i potrebe specifične za svako pojedinačno mesto – i scenario arhitekture oslobođene od konteksta do tačke potpunog gubljenja njenog
značenja.

Tam i Videgord arhitekte su osnovali Bule Tam i Martin Videgord u Stokholmu 1999, a bave se arhitekturom i dizajnom, od urbanog planiranja do projektovanja objekata i enterijera. Pristup arhitekturi biroa T+V direktan je i inkluzivan, sa posebnim interesovanjem za lokalnu vernakularnu i savremenu međunarodnu kulturu. Stalni cilj je da se uvek stvori posebna i relevantna arhitektura zasnovana na unikatnom kontekstu i specifičnostima svakog projekta. Biro T+V je privukao veliku pažnju svojim progresivnim i eksperimentalnim radom i dobijao je nagrade i nominacije na međunarodnim konkursima. Njihovi važniji radovi su Muzej umetnosti Kalmar, koji je ušao u najuži izbor za nagradu Mis van der Roe 2009. godine, kao i nedavno završeni švedski Muzej moderne umetnosti u Malmeu. Trenutno, T+V rade na novoj Školi arhitekture u okviru Kraljevskog instituta tehnologije u Stokholmu.
 
Constructing context

Bolle Tham and Martin Videgård, Tham & Videgård Arkitekter, Sweden

Through real and virtual travel the world is getting smaller.
Globalization, providing people around the world with common references, presents new opportunities and challenges to architecture. An opportunity: the resulting more open attitude towards different cultural expressions and ideas. A challenge: the risk of uniform ideals that neglect the qualities and needs
specific to each particular place – and a scenario of an architecture void of context to the point of lacking meaning. However, we believe that good architecture can celebrate both the international and the local, using climate, cultural history and know-how as a filter to globalization. The best architecture
is clear enough to offer multiple readings depending on whom, when and where you are.

Tham & Videgård Arkitekter was founded by Bolle Tham and Martin Videgård in Stockholm 1999 and focus on architecture and design, from urban planning to building and interior design. T&V’s approach to architecture is direct and inclusive with an interest in the local vernacular as well as the contemporary international culture. The objective is always to create a distinct and relevant architecture with the starting point resting within the unique context and the specific conditions of each project. T&V has attracted much attention
for their progressive and experimental work and has also been awarded prizes and nominations in international competitions. Major works include the Kalmar Museum of Art, shortlisted for the Mies van der Rohe Award 2009 and the recently completed Moderna Museet Malmö, the Swedish Museum of Modern Art in Malmö. Currently T&V work on the new School of Architecture at the Royal Institute of Technology in Stockholm.
 
Razum (i) osećajnost
Ansi Lasila i Temu Hirvilami, Lasila Hirvilami arhitekti, Finska

Pogled na sredinu u kojoj se stvara arhitektura koja se zasniva na intuiciji i sećanju, kao i na razumu i želji za delovanjem. Lasila Hirvilami arhitekti biro redstavlja projekte stanovanja i druge radove, naše uticaje i izvore inspiracije.

Lasila Hirvilami arhitekte je 2001. godine osnovao Ansi Lasila (rođen 1973), a 2004. pridružio mu se Temu Hirvilami (rođen 1974) kao partner. Biro radi u Seinajokiju, malom gradu poznatom po arhitekturi Alvara Altoa u zapadnoj Finskoj,
kao i u Helsinkiju. Danas biro radi na velikom broju različitih projekata kao što su crkve, poslovni objekti, stambene zgrade, privatne kuće, dizajn enterijera i obnova objekata. Biro Lasila Hirvilami arhitekti ima ekološki pristup arhitekturi. Naš zadatak je da stvorimo održivi objekat i sredinu u saradnji sa klijentima i graditeljima. Crkva Karsamaki Šingl biroa Lasila Hirvilami arhitekti dobila je nagradu za najbolju zgradu u severnoj Finskoj 2004. godine, a biro je takođe bio i u najužem izboru za nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu Mis van der Roe.
 
Sense (and) Sensibility
Anssi Lassila and Teemu Hirvilammi, Lassila Hirvilammi Architects, Finland

A view to an environment of making architecture based on intuition and memory as well as sense and will to act. Lassila Hirvilammi Architects resent housing projects and other works andour influences and sources of inspiration.

Lassila Hirvilammi Architects Ltd was founded by Anssi Lassila (born 1973), in 2001. Teemu Hirvilammi (born 1974) joined partnership in 2004. The office works in Seinäjoki, a small town well known for Alvar Aalto’s architecture in the midwestern Finland and in Helsinki. Today the office works on a large variety of different projects: churches, office buildings, housing, private houses, interior design and renovations.
Lassila Hirvilammi Architects has a construction friendly approach to architecture. Our task is to create a sustainable buildings and environments in co-operation with client and builders.The Kärsämäki Shingle Church by Lassila Hirvilammi Architects won The Best Building Act in Northern Finland at 2004 and has been finalist for the EU’s Mies van der Rohe Architectural Prize.
 
Beograd: Stabilnost neformalnog
Milica Topalović, Švajcarska

Još od ranih devedesetih godina Beograd je postao ikonični primer spontane, nekontrolisane gradnje, tipične za post socijalističku eru u većini gradova Balkana. Čini se iznenađujućim da značaj tog fenomena, čak ni nakon demokratskih promena tokom protekle decenije, u Beogradu nije umanjen. Naprotiv, takva gradnja postepeno dobija na operativnosti, porastom skale investicija u neformalnim procesima i njihovim približavanjem legalnom i legitimnom
domenu.
Predavanje će dati skicu pozadine i karakteristika ove faze urbanog razvoja Beograda – faze stabilnosti neformalnog – koristeći se kontrastnim primerima naselja sa gradske periferije i delova grada razvijenih u okviru socijalističkih modernih modela planiranja, pre svega Novog Beograda. Materijal predstavljen tokom predavanja deo je istraživačkog projekta razvijenog ETH Studio Bazelu, od 2006. godine do danas. Publikacija o projektu pod nazivom Belgrade: Formal/
Informal izaći će iz štampe na jesen ove godine.

Milica Topalović je studirala arhitekturu u Beogradu i na Berlage institutu u Roterdamu. Od 2006. vodi projekte urbanih istraživanja ETH Studio Bazela, kao što su bili studiji posvećeni Beogradu, Havani, Hongkongu i dolini Nila. Predavala je i izlagala u NAi u Roterdamu, Apexart u Njujorku, muzeju Fridericianum u Kaselu, Arc En Rêve u Bordou i dr. Za zajednički rad sa Basom Prinsenom, nagrađena je holandskom Prix de Rome for Architecture 2006. godine. Njihova prva retrospektiva pod nazivom Invisible Frontier predstavljena je u centru AUT u Insbruku, 2008. godine. Milica Topalović učestvuje u projektu Ordos 100.
 
Belgrade: Stability of the Informal

Milica Topalović, Switzerland

Since the early 1990s, the city of Belgrade has become an iconic case of a spontaneous, uncontrolled building boom, typical of the post-socialist era in most Balkan cities. Remarkably, the importance of the phenomenon of the informal has not diminished even after the democratic changes of 2000. On the contrary, the uncontrolled building has gradually been refined with increased investments in
informal processes and their bringing closer to the legal and legitimate domain.
The lecture will trace the background and the characteristics of this latest phase in Belgrade’s urban development – the stability of the informal – by contrasting examples of informal suburban settlements with the areas of the city that developed within the socialist modern urban planning, primarily the New Belgrade areas.
The material presented in this lecture is a part of a research project developed at the ETH Studio Basel since 2006 to date. A publication on the project Belgrade: Formal/Informal will be published in autumn 2010.

Milica Topalović studied architecture in Belgrade and at the Berlage Institute in Rotterdam. Since 2006, she has worked as a head of research projects at ETH Studio Basel, including the studies dedicated to Belgrade, Havana, Hong Kong and Nile Valley. She lectured and exhibited at the NAi, Rotterdam; Apexart, New York; the Museum Fridericianum, Kassel; and Arc En Rêve, Bordeaux, among others. For collaborative work with Bas Princen, Milica Topalović was awarded the Dutch Prix de Rome for Architecture in 2006. Their first retrospective titled Invisible Frontier was presented at the AUT Centre, Innsbruck, in 2008. She currently participates in the Ordos 100 Project.
 
Beograd izvana
Jakob Ingemanson, Pavle Stamenović, Maria Mia Anderson, Karin Lind, Tijana Stevanović, STAD, Švedska

STAD je časopis i diskusija o gradu koji se fokusira na njegove stanovnike. STAD je prostor za interdisciplinarnu saradnju koji za polazište ima gradske javne prostore. STAD je i sam postao javni prostor u kome se okupljaju, promišljaju i prenose ideje u stalno otvorenom procesu. STAD #3 je saradnja sa arhitektima
i umetnicima iz Stokholma i Beograda, koji za svoje polazište uzimaju ušće reke Save u Dunav i tok dveju reka.

Belgrade from the outside

Jakob Ingemanson, Pavle Stamenović, Maria Mia Andersson,
Karin Lindh, Tijana Stevanović, STAD, Sweden

STAD is a magazine and a conversation about the city centred on its inhabitants. STAD is a space for interdisciplinary collaboration with its starting point in the city’s public spaces. STAD is also becoming a public space in itself while
cumulating, reflecting and distributing ideas in an ongoing open process. STAD #3 is collaboration between architects and artists from Stockholm and Belgrade, using the confluence and flows of the rivers Danube and Sava as its starting point.
 
  BGD Zoom in/out
Mark Armango, Francuska

AWP-Paris je od 2006. godine gledao na Beograd kao na najinspirativniji evropski grad, pitajući se šta strategije za arhitekturu i urbanističko planiranje mogu postići u ovom kontekstu, istražujući grad noću, njegov mobilijar i shemirajući interakcije u javnim prostorima. Istraživanja su sprovedena u saradnji sa beogradskim arhitektima, umetnicima i studentima, sa kojima su izveli noćnu pešačku odiseju kroz Beograd u maju 2006. godine, kojoj je prisustvovalo više stotina ljudi.
U ovim razgovorima će biti predstavljeni rezultati studija BGD Zoom in/out koje je vodila grupa studenata magistarskih studija sa škole arhitekture Paris-Malaquais Architecture School 2009. godine, dokumentujući mogućnost metropole Beograd
da uradi strategije velikih razmera. Ovi radovi artikulišu zoom in and zoom out posmatranja u pravcu operativnih fikcija koje se odigravaju na određenim lokacijama ili delovima u celom gradu, istražujući njegove granice.

Mark Armango je filozof i umetnik koji predaje na pariskojškoli arhitekture Ecole d’Architecture de Paris Malaquais. Suosnivač je AWP studija, multidisciplinarne platforme sa sedištem u Parizu (arhitektura, pejzaž, teritorija) koja deluje kao projektni studio, kao i laboratorija za istraživanja i eksperimente, u Francuskoj i Evropi. Projekti obuhvataju strategije urbanih promena, projekte javnih prostora, jedinica za preradu vode, kulturnih objekata, parkova ili bašta, kao i projekte izložbi, instalacije, buduća istraživanja ili knjige. AWP je nominovan za nagradu Mis van der Roe 2009. za projekat drvene nadstrešnice Lanternen u Stavangeru (NO), zajedno sa ateljeom Atelier Oslo i nedavno je objavio Nightscapes, GG
2009.
 
BLGD Zoom in/out
Marc Armengaud, France

AWP-Paris has been looking at Belgrade since 2006 as a one of the Europe’s most inspiring cities, questioning what architecture and urban strategies can achieve in such a context. Researching the city at night, exploring mobility, and
scheming interactions in the public space. These researches have been held in collaboration with Belgrade architects, artists and students, together with whom they produced a night time pedestrian odyssey through Belgrade in May 2006
attended by several hundreds of people. This talk will present results from the BLGD Zoom in/out studio conducted with a group of Master Students of the
Paris-Malaquais Architecture School in 2009, documenting the potential of the Belgrade metropolis for large-scale strategies. These works articulate zoom in and zoom out observations towards operational fictions that take place
on specific locations or areas all over the city, exploring its boundaries.

Marc Armengaud is a philosopher and artist, teaching at the Paris-Malaquais Architecture School. Co-founder of AWP, a Paris-based interdisciplinary platform (architecture, landscape, territory) acting as a design office as much as a research and experiment Lab, in France and Europe. The projects are urban
mutation strategies, public space designs, water treatment units, cultural buildings, parks or gardens, as well as exhibition designs, installations, prospective research or books. AWP has been nominated for the Mies van der Rohe Prize 2009 for their wooden canopy project “Lanternen” in Stavanger (NO),
with Atelier Oslo, and recently published Nightscapes, GG 2009.
 
  U arhitekturi malog grada
Anđelka Mandić-Milutinović

Šta bi aktuelni globalni pravci značili ukoliko ne bi bili infiltrirani i u male pojedinačne sredine; uklopljeni, izobličeni, transformisani i ukrojeni u lokalno, sa dahom prošlosti, opterećeni stvarnošću i prepoznatljivom atmosferom
opravdanja „puke” realnosti? Nasuprot tome, zašto postoji neobuzdana potreba da, sa svim svojim stegama, podležemo globalnom? Šta nas racionalno sputava, a iracionalno podstiče? Zašto bi plan bio „da uvek budemo bolji“? I, šta to bolje znači za projektanta, neimara, investitora i, konačno, korisnika? Da li je dobro za arhitektu, po pravilu, loše po investitora?
Mali grad ne obećava veliku širinu prostora za projektovanje; malo je investitora zadovoljnih potencijalima sopstvene parcele. A, zapravo bi baš to bio još jedan podsticaj, izazov, tema... I, negde u godinama sukobljavanja, razmišljanja, traženja i nastojanja da budete profesionalno shvaćeni, provlačeći prepoznatljivu ideju o prostoru – pričate svoju priču. Neko bi rekao: „Bolje biti neprimećen, nego pogrešno primećen“. Svesni da tako malo reči izražava srž pristojnog stvaralaštva, ideja je da u silueti „božićnog drvca” – onako kako piloti vide vazdušnu sliku Valjeva – zasvetli i nekoliko kuća predstavljenih ovim predavanjem.

Anđelka Mandić-Milutinović rođena je 1965. godine u Valjevu. Arhitektonski fakultet u Beogradu upisala je 1984, a diplomirala 1989. godine. Profesionalnu karijeru započela je u preduzeću „Valjevoprojekt” u Valjevu, gde je radila do
osnivanja sopstvenog projektnog biroa PB „ANAPROJEKT”. Realizovala veći broj objekata među kojima su: zgrada SUP u Valjevu, nadgradnja i rekonstrukcija Doma zdravlja u Valjevu, rekonstrukcija Nervnog B odeljenja bolnice u Valjevu,
fabrika vode „Vujić“ u Petnici, nekoliko stambenih i stambeno -poslovnih objekata u Valjevu i na Ubu, obdanište u MZ Brđani u Valjevu, poslovni objekti i upravne zgrade preduzeća „Ingrapomni”, „Blist”, „Biofarm” i „Metalhidraulik” u Valjevu.
Na konkursu za sportsku halu na Ubu dobila prvu nagradu. Učestvovala na kolektivnim izložbama Društva arhitekata Valjeva i na Salonu arhitekture.
 
In the Architecture of the Small City
Anđelka Mandić-Milutinović

What would current global trends mean unless they would not be also included into a small individual communities; fitted into, deformed, transformed and tailored
to the local setting, with a spirit of the past, burdened with reality and recognizable atmosphere of justification of the “mere” reality? Contrary to this, why there is an uncontrollable need to be subjected to the global, with all its restraints? What is that which is rational in us that prevents us, and irrational
that encourages us? Why would the plan be “to always be better“? And, what does better means for an architect, builder, investor, and, finally, a beneficiary? Is that what is good for an architect, as a rule, bad for an investor? Small town does not provide wide space for design. There is a small number of investors who are satisfied with potentials of their own sites. And, in fact, this would be yet another stimulus, challenge, theme... And, in years of coming into conflicts, thinking, searching and trying to be professionally understood, articulating a recognizable idea of space – you tell your own story. Someone would say: “It is better to be unnoticed at all than wrongly noticed“. Aware that the essence
of a decent creativity may be expressed only by a few words, the idea is that, in a silhouette of a small “Christmas tree” – just like a pilot who has an air view of Valjevo – several buildings presented in this lecture will shine.

Anđelka Mandić-Milutinović was born 1965 in Valjevo. She enrolled the Faculty of Architecture in Belgrade in 1984, and graduated in 1989. She started her professional career in Valjevoprojekt Company in Valjevo, where she worked until she founded her own design bureau PB ANAPROJEKT. Numerous buildings designed by Anđelka Mandić-Milutinović have been realized, amongst which the building of Secretariat of Internal Affairs in Valjevo, superstructure and reconstruction of the Healthcare Centre in Valjevo, reconstruction of the
Neurology B Ward of Valjevo Hospital, bottled-water factory Vujić in Petnica, several residential and residential-office buildings in Valjevo and Ub, kindergarten in the Brđani Local Community, office buildings and administrative buildings of
Ingrapomni, Blist, Biofarm and Metalhidraulik in Valjevo. She is a recipient of the first prize at the competition for the Sports Hall in Ub. Anđelka Mandić-Milutinović has also participated in collective exhibitions of the Association of Valjevo Architects.
 
Osvajanje slobode
Borislav Vukićević, Crna Gora

Fenomenološka analiza savremene arhitekture u Crnoj Gori iz interne perspektive arhitektonskog kritičara Vijesti, najuticajnijeg i najtiražnijeg crnogorskog dnevnog lista, s posebnim osvrtom na problem kontekstualizacije arhitektonskog teksta i njegovog pozicioniranja u širi kontekst društvenih zbivanja i kretanja.

Borislav Vukićević je rođen 1964. u Bjelovaru, Hrvatska. Studirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od avgusta 2003. kontinuirano piše o savremenoj arhitekturi za ART, subotnji kulturni dodatak Vijesti, lista uređuje Balša Brković. Sarađivao u magazinima Kvart i Forum (Beograd) i ART Centrala (Podgorica). Osim pisanjem, bavi se arhitektonskom fotografijom i prevođenjem. Živi i radi u
Podgorici i Beogradu.
 
Conquest of Freedom
Borislav Vukićević, Montenegro

Phenomenological analysis of contemporary architecture in Montenegro from own perspective of an architectural critic who writes for daily Vijesti, the most influential and most in circulation Montenegro daily newspapers, with particular attention paid to the problem of contextualization of architectural text and its positioning within a wider context of social happenings and trends.

Borislav Vukićević was born in 1964, in Bjelovar, Croatia. He studied architecture at the Faculty of Architecture of the University of Zagreb and the Faculty of Architecture of the University of Belgrade. Since August 2003, he has
been engaged in writing about contemporary architecture for the ART, the Saturday cultural supplement of the daily newspapers Vijesti, edited by Balša Brković. Borislav Vukićević has cooperated with magazines Kvart and Forum (Belgrade) and ART Centrala (Podgorica). Besides writing, he is also engaged in architectural photography and translation. Borislav Vukićević lives and works in Podgorica and Belgrade.
 
line